BELEIDSPLAN

Vanaf januari 2015 gaat Het Langhuis een ambitieuze nieuwe fase in. Door het wegvallen van de gemeentelijke subsidie staat Het Langhuis vanaf die datum financieel op eigen benen. Dat geeft het nieuw aangetreden bestuur, samen met de ruim 30 vrijwilligers, de mogelijkheid om met veel elan en op eigen kracht een nieuwe weg in te slaan.

Het Langhuis wordt een levendige plek voor hedendaagse, experimentele kunst die goed bekend is in Zwolle en de wijde regio. Een sterk merk met ruimte voor exposities vanuit verrassende invalshoeken. Een uitgebreide randprogrammering met feesten, concerten, rondleidingen, workshops en lezingen, samenwerking met diverse (culturele) organisaties. En hernieuwde aandacht voor de unieke geschiedenis van ons Middeleeuwse pand. Natuurlijk blijft Het Langhuis vooral de etalage en werkruimte waarin landelijk geselecteerde, talentvolle kunstenaars werken aan experimentele kunst en dit tonen aan een breder publiek.

Met alle activiteiten en de samenwerking met andere organisaties wil Het Langhuis tot een waardebepalende speler maken binnen het culturele leven van Zwolle. Opvallend, geëngageerd en soms bewust de grenzen opzoeken om bezoekers uit te dagen op een nieuwe manier te kijken. De inzet van de enthousiaste vrijwilligers die meegeschreven hebben aan alle nieuwe plannen en de financiële onderbouwing, maakt dat het bestuur deze nieuwe uitdaging met vertrouwen tegemoet ziet en een doorstart van Het Langhuis haalbaar acht. In dit Beleidsplan 2015-2020 worden de hoofdpunten uit de plannen weergegeven. Als bijlagen zijn een financiële begroting en de gedetailleerde plannen van elke commissie toegevoegd.

Het Langhuis en haar missie

Het Langhuis is een expositie- en werkruimte voor hedendaagse beeldende kunst in Zwolle. Het Langhuis is gevestigd in een prachtig monumentaal pand in het oudste gedeelte van de binnenstad van Zwolle. Hier gaat historie een interessante verbinding aan met jonge actuele kunst. Hedendaagse kunstenaars worden uitgenodigd om locatiespecifieke kunst te ontwerpen. Het Langhuis geeft deze kunstenaars een podium en stimuleert hen zich verder te ontwikkelen. Het Langhuis wil voor deze kunstenaars een springplank zijn naar een carrière als gevestigd kunstenaar. Na de expositie zal Het Langhuis de kunstenaars verder volgen en coachen op weg naar een professionele beroepspraktijk. Ook meer bekende (inter)nationale kunstenaars – die een nieuwe stap zetten in hun ontwikkeling – willen we een plek geven in ons programma. Daarmee wil Het Langhuis een bredere doelgroep trekken.
Het Langhuis brengt bezoekers op meerdere manieren in aanraking met experimentele, hedendaagse kunst. Naast de exposities wil Het Langhuis andere (culturele) activiteiten ontwikkelen en samenwerken met diverse (culturele) partijen in de stad. Op deze wijze wil Het Langhuis een bijdrage leveren aan de levendigheid en ontsluiting van de cultuurhistorische binnenstad van Zwolle en zo de aantrekkingskracht van Zwolle vergroten voor bezoekers.

Beoogde resultaten voor de komende vijf jaar

Inhoudelijke resultaten op het gebied van exposities en overige activiteiten:

• Het Langhuis organiseert elk jaar tenminste vijf verrassende exposities van hedendaagse beeldende
kunst, dans, theater en/of muziek. Het Langhuis vult de gaten voor experimentele kunst in het
cultuuraanbod op door het aanbieden van een breed programma.
• Het Langhuis organiseert elk jaar vier Langhuisfeesten, vier lezingen, vier socratische gesprekken en
viermaal een documentaire of filmvertoning.
• Het Langhuis verzorgt workshops en lessen als onderdeel van cultuureducatie en buitenschoolse
opvang (BSO) op diverse scholen.
• Het Langhuis is partner van andere culturele organisaties en de gemeente Zwolle in het ontwikkelen van
de cultuuragenda van Zwolle.
• Een nauwere samenwerking met Stichting Ateliers Zwolle, Stedelijk Museum Zwolle en ArteZ
hogeschool voor de kunsten.
• Eenmaal per jaar zal Het Langhuis een etalage-functie vervullen voor talentvolle Zwolse kunstenaars
(werktitel: State of the Arts Academy).

Resultaten pand, openstelling en bereikbaarheid:

• Het Langhuis is een start- of rustpunt voor rondleidingen door de historische binnenstad in
samenwerking met Zwolle Marketing en de Moderne Devotiebeweging.
• De expositieruimte van Het Langhuis is uitgebreid met tijdelijke expositieruimtes en pop-up stores in
andere panden in de Zwolse binnenstad. Samenwerking met Bibliotheek Zwolle, Celecentrum, ArteZ,
Cibap, Beeldbuisfestival en andere culturele instellingen om naast onze vaste exposities ook werk van
talentvolle studenten en Zwolse kunstenaars te tonen.
• Goed functionerend en strak afgewerkt pand, inclusief verwarming, sanitair, inrichting, verlichting en
apparatuur.
• Bewegwijzering naar Het Langhuis vanaf Museum de Fundatie en andere toeristische punten en
aansluiting bij de nieuwe kunstroute in Zwolle.
• Uitbreiding van de openstelling door een grote groep suppoosten die langer bij Het Langhuis blijft.
Minimum openstelling is donderdag, vrijdag en zaterdag. Toewerken naar 6 dagen.
• Een hechte en gemotiveerde groep vrijwilligers van tenminste 50 personen die zich committeert aan de
ambities van Het Langhuis en hierop aanspreekbaar is.

Resultaten imago en bereik

• Het realiseren van een groei naar 5000 expositiebezoekers en 1000 bezoekers voor overige activiteiten
per jaar in 2020.
• Het merk Het Langhuis heeft een grotere naamsbekendheid dan voorheen.
• Een communicatieplan 2015-2020 beschrijft de communicatiestrategie van Het Langhuis.
• Het Langhuis is te vinden op diverse communicatiekanalen: mailing nieuwsbrief naar stakeholders,
website, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en via een weblog (door exposerende kunstenaars).
• Het Langhuis maakt gebruik van guerillamarketing om het bereik groter te maken.
• Het Langhuis krijgt regelmatig aandacht in de lokale media en landelijk gespecialiseerde media o.a. door
een eigen column.

Financiële resultaten

Het Langhuis is financieel onafhankelijk. Dit wordt gerealiseerd door:
• Het innen van entreegelden bij (incidentele) evenementen, activiteiten en projecten.
• Het verkopen van cultuur gerelateerde cursussen en ondersteuning aan (onderwijs)instellingen en
bedrijven.
• Het verkopen van kunstvoorwerpen, affiches en overige kunst gerelateerde artikelen.
• Een jaarlijkse bijdrage door de ‘Vrienden van Het Langhuis’, een groep van betrokken bezoekers die de
stichting financieel ondersteunt.
• Verhuur van de zaalruimte aan bedrijven, culturele instellingen, onderwijsinstellingen en particulieren.
• Het uitbesteden van de horeca en/of opbrengsten uit eigen horecaexploitatie.
• Sponsoring (en Fondsenwerving) voor ondersteuning van structurele en eenmalige projecten.

Doelgroepen

Het Langhuis richt zich op meerdere doelgroepen. De overeenkomst tussen deze doelgroepen is de interesse in hedendaagse kunst en cultuurhistorie.

Het gaat in de eerste plaats om:
1. Kunst- en cultuurliefhebbers uit Zwolle en de wijde omgeving
2. Bezoekers die van Museum de Fundatie naar boekhandel Waanders in de Broeren lopen
3. Jonge, talentvolle en gevestigde kunstenaars uit heel Nederland

In de tweede plaats gaat het om betrokken stakeholders zoals vrienden en donateurs, Zwolse culturele
organisaties, lokale bedrijfsleven en overheden, MKB, horeca, sponsoren, relevante fondsen en andere
subsidieverstrekkers, opinieleiders en pers.

Organisatiestructuur

Stichting Het Langhuis kent een vijfhoofdig bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemene bestuursleden. Het bestuur heeft zes commissies ingesteld voor diverse onderdelen van de organisatie. Daarnaast is er een vrijwilligerscoördinator die toeziet op de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Elke commissie heeft een coördinator die de commissie leidt en het aanspreekpunt is. De commissies zijn zelfstandig in het uitvoeren van de door hen opgestelde en door het bestuur geaccordeerde plannen en budgets. Zij leggen hierover verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur verbindt de plannen van de commissies, initieert samenwerkingsprojecten met andere organisaties en representeert Het Langhuis naar de pers en tijdens officiële momenten. Dit is beschreven in een bestuursprotocol.

Samenwerking

Het Langhuis wil intensief samenwerken met diverse organisaties. Dit doet zij om een breder publiek te bereiken, nieuwe producten te ontwikkelen en bij te dragen aan de levendigheid van de binnenstad. Het bestuur van Het Langhuis initieert deze samenwerking om tot win-win situaties te komen. De belangrijkste samenwerkingspartners waarmee nieuwe diensten en projecten worden ontwikkeld zijn: Musea, galeries en ateliers, scholengemeenschappen, overheid, NGO’s, ondernemingen etc.

(Mogelijke samenwerkingspartners zijn: Stichting Ateliers Zwolle, Stedelijk Museum Zwolle, Museum de Fundatie, Artez Hogeschool voor de Kunsten, Stichting Emmanuëlshuizen, Zwolle Marketing, Moderne Devotiebeweging, Café Public, Stichting Grote Kerk Zwolle, Let’s Get Lost Festival, IndeKringloop, Landstede Business Boost, Cibap, Greijdanus College, Provincie Overijssel, Bed and Breakfast De ridder van Zuthem, Beeldbuisfestival, Stadsfestival, poppodium Hedon, Buro Ruis (Bruisweken), Blauwdruck, Bibliotheek Zwolle, de Kunstuitleen en Odeon de Spiegel theaters, Citycentrum, Stichting Beeldruimte, HCO en Eureka.)

Enkele voorbeelden van samenwerkingsprojecten die op dit moment verkend worden:
– State of the Arts Academy (in samenwerking met SAZ, ArteZ hogeschool voor de kunsten en Stedelijk Museum Zwolle)
– Startpunt rondleidingen historische binnenstad (in samenwerking met Zwolle Marketing en de
Moderne Devotiebeweging)
– Crossmediale belevingsroute door de binnenstad ‘Door de ogen van… ‘ o.a. Johan Cele, Thomas a Kempis etc. (in samenwerking met Stichting Grote Kerk, Camping Agnietenberg, Stedelijk Museum Zwolle en provincie Overijssel)
– Horecapunt in Het Langhuis (in samenwerking met café Public)
– Uitbreiding openstelling (in samenwerking met Landstede Business Boost)
– Buitenschoolse opvang met kunstworkshops (in samenwerking met Greijdanus College)

Strategie

De commissies en vrijwilligerscoördinator hebben in hun plannen beschreven hoe de vernieuwde Stichting Het Langhuis de beoogde resultaten in de periode 2015-2020 gaat halen. Zij hebben zich met elkaar gecommitteerd aan het behalen van deze resultaten en zijn hierop aanspreekbaar.
Hieronder worden per commissie de hoofdpunten van deze plannen genoemd.

Expositiecommissie

Het Langhuis wil het expositieprogramma de komende vijf jaar toespitsen op exposities van zowel jonge als
gevestigde getalenteerde kunstenaars. Zo denkt de commissie beginnende kunstenaars uit China naar Zwolle te halen, maar ook meer gevestigde kunstenaars als Anne Forest en Evi Vingerling. Het Langhuis wil zich richten op toeristen die naar Zwolle komen vanwege het culturele aanbod in de stad. Met kwalitatief hoogstaande exposities wil Het Langhuis een aanvulling zijn op het bestaande museumaanbod in Zwolle. De ligging van Het Langhuis tussen belangrijke locaties in de stad speelt hierbij een rol. Een exposerende kunstenaar in de Fundatie zou tegelijkertijd een locatie gebonden installatie in Het Langhuis kunnen maken. Dat trekt een nieuw publiek.

De commissie wil eenmaal per jaar een verkoopexpositie organiseren. Daarnaast zullen ook tijdens andere
exposities de tentoongestelde werken ter verkoop worden aangeboden. Activiteiten als rondleidingen, workshops en lezingen moeten de aandacht van de exposities vergroten.

De commissie is voornemens om een specifieke expositie te organiseren over de historie en de architectuur van het monumentale pand. Met het oog op het jubileum in 2016 van de stichting Emmanuelshuizen zal getracht worden de werken die de Oostenrijkse kunstenaar Hundertwasser indertijd in Zwolle gemaakt heeft, terug te halen naar Zwolle om te kunnen exposeren in Het Langhuis.

Werkgroep Activiteitencommissie

Het Langhuis moet een plek krijgen in de agenda van Zwollenaren die van cultuur houden. Om dat te bereiken wordt er per kwartaal een (cultureel) programma aangeboden rondom een thema. Dit is onderdeel van een jaaragenda die met alle commissies wordt opgesteld en aansluit bij andere culturele activiteiten (zoals festivals) in Zwolle. Het programma bestaat uit een Langhuisfeest waarin muziek en kunst samenkomen, een Langhuislezing, Socratische gesprekken en een documentaire of film, gecombineerd met muziek. Door het organiseren van educatieve activiteiten moeten ook scholieren en studenten hun plek in Het Langhuis vinden.
Afstemming is noodzakelijk met de diverse andere commissies. Om alle activiteiten onder de aandacht te brengen zal samenwerking gezocht worden met diverse partijen in Zwolle. Voor het eerste kwartaal van 2015 heeft de commissie al een aantal concrete plannen ingevuld met het thema RE:birth. Tijdens de jaarwisseling zal het eerste Langhuisfeest plaats vinden waarmee de hergeboorte van de Het Langhuis wordt gevierd.

Commissie PR en Communicatie

Het Langhuis wil goede persoonlijke relaties met lokale en nationale media waardoor er veel gratis publiciteit verkregen wordt in de vorm van aankondigingen, recensies, interviews etc. Er wordt intensief samengewerkt met andere (culturele) organisaties. Via een gebruiksvriendelijke website, Facebook en andere social media communiceert Het Langhuis naar buiten. De exposanten krijgen een eigen duidelijke rol in de communicatie. De commissie voert overleg met de lokale pers om een vaste column te krijgen. Vrienden en donateurs komen in een actief bestand en worden uitgenodigd voor de openingen van de tentoonstellingen, maar ook voor de andere culturele activiteiten. Het beeldmateriaal van Het Langhuis is eigenwijs, experimenteel en flexibel en heeft een eenduidige en herkenbare vormgeving. Om de overdracht van werkzaamheden goed te laten verlopen maakt de commissie een briefing met onder meer adressenbestanden, wachtwoorden, een handleiding voor de grafisch ontwerpers over het gebruik van de huisstijl en een format voor persberichten.

Commissie Faciliteit en techniek

Het Langhuis bevindt zich in een prachtig monumentaal pand dat eigendom is van de gemeente Zwolle. De staat van het pand moet van binnen en van buiten een professionele uitstraling hebben en tevens de geschiedenis van het pand borgen. Aan de buitenkant wordt het pand door de gemeente Zwolle onderhouden, de binnenkant is grotendeels de verantwoordelijkheid van de stichting. De inrichting van het pand moet efficiënt zijn en een passende uitstraling hebben. De technische installatie, waaronder de verlichting en verwarming, moet voldoen aan de (nieuwe) eisen. Om dit te realiseren is er een uitgebreid plan opgesteld. De commissie wil in 2015 een eenmalige investering doen van € 21.000,00 voor het opknappen van het pand. Dat bedrag zal middels sponsoring bijeengebracht worden.

Commissie Fondsenwerving/ financiën

De commissie Fondsenwerving wil met het bestuur een dekkingsplan realiseren voor de komende 5 jaar. In de financiering van Het Langhuis wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en flexibele lasten. De vaste of
basislasten betreft zaken als huur, gas, licht en water en overige vaste kosten. De ‘flexibele’ lasten zijn de lasten die nodig zijn om de exposities en de andere activiteiten te bekostigen. De commissie heeft een plan geschreven dat op 4 gebieden wil opereren:
1. Incidentele subsidies die aangevraagd worden voor een specifieke expositie of activiteit.
2. Subsidies voor een of twee jaar die beschikbaar zijn voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld een
senioren-of jeugdfonds. Gedurende de exposities zouden een aantal dagen gereserveerd kunnen worden voor zo’n specifieke doelgroep.
3. Vrienden van Het Langhuis. Een groep particulieren of bedrijven die door middel van een jaarlijkse donatie Het Langhuis financieel ondersteunen.
4. Lange termijn financiering door middel van sponsoren.

Commissie Suppoosten

Het Langhuis wil werken met een hechte groep suppoosten die zich voor langere tijd aan Het Langhuis verbind. Het takenpakket van de suppoosten is omschreven in de functieomschrijving. Alle suppoosten moeten beschikken over een BHV-certificaat, daarvoor volgen zij jaarlijks een BHV-cursus. Een aantal suppoosten moet over een EHBO diploma beschikken. Zij moeten naast de BHV cursus ook een EHBO cursus volgen. Om een grotere betrokkenheid te krijgen bij Het Langhuis wordt er voor de suppoosten een activiteitenprogramma samengesteld. Ook kunnen suppoosten gratis of tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan alle activiteiten die Het Langhuis organiseert.
De commissie beschikt voor de functie van coördinator suppoosten en suppoost over een profielschets waarin het takenpakket is beschreven. De commissie heeft beschreven welke zaken voorwaardelijk zijn voor de suppoost om zijn of haar werk te kunnen uitoefenen.

Vrijwilligerscoördinator

Om de kwaliteit en het aantal vrijwilligers op peil te houden is een vrijwilligerscoördinator aangesteld. Deze
coördinator bewaakt de kwaliteit van de vrijwilligers door het opstellen van functieprofielen, het vervullen van
vacatures en het voeren van functioneringsgesprekken. De vrijwilligerscoördinator zorgt voor het jaarlijkse uitje. Daarnaast zorgt de coördinator dat de contactgegevens van alle vrijwilligers up-to-date zijn.

Namen van Bestuur en organisatie

Bij de vaststelling van dit beleidsplan bestond het bestuur uit de volgende personen:
– Paul van der Ham, voorzitter
– Vacature, penningmeester
– Brechtje Pathuis, secretaris
– Claire Mumford, algemeen bestuurslid
– Vacature, algemeen bestuurslid
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. De stichting heeft geen personeel in
dienst.

Coördinatoren van de commissies:

Exposities: Thijs Verster
Activiteiten: Gooitske Zijlstra
PR & Communicatie: Rana Berends
Faciliteit en techniek: Johan Kloosterhuis
Fondsenwerving en financiën: Willem Helmink
Suppoosten: Agnes Schrijver
Vrijwilligerscoördinator : Annemieke Otterman

Vergaderfrequentie

Bestuursvergadering tenminste 6x per jaar
Overleg commissies + bestuur tenminste 2x per jaar
Commissie-overleg Exposities tenminste 6x per jaar
Functioneringsgesprekken vrijwilligers 1x per jaar